Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ. αριθ. 160259/Κ5/15-12-2021 Απόφασης με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β ́/5837), διευκρινίζεται ότι:

  • καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση πριν την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού Λειτουργίας (δηλαδή κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022), συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν
  • σε περίπτωση διακοπής και  επανέναρξης της πρακτικής μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού Λειτουργίας (160259/Κ5/15-12-2021/Β ́/5837), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.7 για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης.