Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  ενημερώνει σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Κ5/97484 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3938/2021):
Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης, και στην οποία αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.
β) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.
γ) Τα στοιχεία του καταρτιζόμενου - πρακτικά ασκούμενου.
δ) Η ειδικότητα στην οποία πραγματοποιεί ο καταρτιζόμενος ΙΕΚ τη πρακτική άσκηση.
ε) Η έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης καθώς και το ημερήσιο ωράριο αυτής.
στ) Το ύψος της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης που θα λαμβάνει ο πρακτικά ασκούμενος από το πρόγραμμα επιδότησης.

Η ειδική σύμβαση της πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

Το πρότυπο της ειδικής σύμβασης καταρτιζόμενου - εργοδότη βρίσκεται ΕΔΩ