Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην  ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και  τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων  εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. 

Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα  που εγγράφονται, αυτά προσμετρούνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν,  με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο  συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που  φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από την Πρακτική Άσκηση
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα  απασχόλησης του εργαζόμενου (Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, συμβασιούχοι).
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου (Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, συμβασιούχοι) ή
    • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (Μόνιμοι/Δημόσιοι Υπάλληλοι) ή
    • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ εργασιών/δραστηριότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες)
  5. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ μικρές, ίδιες