ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η πρακτική άσκηση 960 ωρών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της  ειδικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν  πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα  την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του  2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του νόμου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει άμεσα στο ΙΕΚ  φοίτησης:

  1. Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο με τις εβδομαδιαίες εκθέσεις, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας, την επίδοσή του, τις μηνιαίες εκθέσεις.  Το βιβλίο πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη στα εβδομαδιαία φύλλα και  στις μηνιαίες εκθέσεις.
  2. Το έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη - νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης, στην  οποία βεβαιώνεται ότι o/η καταρτιζόμενος/η πραγματοποίησε την πρακτική άσκηση στην  επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το χρονικό διάστημα αυτής.
  3. Δύο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, μικρές, ίδιες.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική άσκηση, τότε οφείλει να  ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης και να προσκομίσει:

  1. Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες εργοδότη έως και την ημέρα διακοπής. 
  2. Τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, με τις ημέρες πρακτικής άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη.
  3. Την ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον καταρτιζόμενο.

Σημείωση: Για να συνεχίσει ο καταρτιζόμενος την πρακτική άσκηση για το υπόλοιπο του  προβλεπόμενου διαστήματος στον ίδιο ή σε άλλο φορέα απασχόλησης (εργοδότη), θα πρέπει να  ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής. Αν η διακοπή της πρακτικής άσκησης γίνει  από τον εργοδότη τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά  ασκούμενου.