Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

 

Παρακαλούμε να τη διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τις παρακάτω εγκυκλίους/αποφάσεις και να τις γνωστοποιήσετε στον υποψήφιο εργοδότη ή τον φορέα απασχόλησης όπου θα απευθυνθείτε για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

 

Κ.Υ.Α. K5.97484.21 (ΦΕΚ 3938 Β.26-8-2021)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2021 e- ΕΦΚΑ (Ασφάλιση ΠΑ)

Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής το αργότερο 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΑ , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (3 Αντίτυπα)
 9. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ - συπληρώνεται ηλεκτρονικά από ΕΔΩ και οδηγίες ΕΔΩ
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 11. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Η αίτηση έναρξης ΠΑ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο ασκούμενος ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξει: 1) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2) Εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιείται από άλλους φορείς (όχι ΙΝΕΔΙΒΙΜ), 3) ΔΕΝ επιθυμεί την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.

- Ο Ασκούμενος με τον εργοδότη συμπληρώνουν και υπογράφουν την ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία υποβάλλονται στο ΙΕΚ για ΘΕΩΡΗΣΗ και στη συνέχεια λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

- Η βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ γίνεται μόνο με επίσημα έγγραφα (πχ Βεβαίωση Απογραφής από e-ΕΦΚΑ, Βεβαίωση ΙΚΑ κλπ.)

- Βιβλίο Πρακτικής που δεν είναι εκτυπωμένο σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (φέρει στο κάτω μέρος κάθε σελίδας λογότυπα ΕΣΠΑ/ΕΕ), θεωρείται ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ. Ομοίως ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ είναι τα βιβλία που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα και καθαρογραμμένα σε κάθε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο φύλλο, με αναλυτικές περιγραφές και υπογραφές του ασκούμενου, καθώς και τις υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη.

- Όλα τα έγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να είναι πλήρως συμπληρωμένα με ορθότητα και σαφήνεια. Συντομογραφίες, υποκοριστικά ονομάτων ή ακρωνύμια απαγορεύονται. Η προσκόμιση ελλιπώς συμπληρωμένων ή δυσανάγνωστων εγγράφων έχει ως συνέπεια την αναβολή ή και ακόμη την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (960 ώρες) ο ασκούμενος πρέπει ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να υποβάλλει στο

Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
 2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (συμπληρώνεται από τον πρακτικά ασκούμενο)
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)
 4. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΕΣ (μικρές – ίδιες, για την έκδοση της ΒΕΚ)

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.

ΜΟΝΟ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, ο Ασκούμενος ή ο Εργοδότης  μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ και ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 1. ΙΕΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ της πρακτικής άσκησης ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω gov.gr
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)

 

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021). Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και υλοποίησης.

✓ Οι Καταριζόμενες/νοι ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τη Φοίτηση & την Πρακτική Άσκηση ανατρέχοντας στο Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ και τις Εγκυκλίους που διέπουν την Πρακτική Άσκηση, οι οποίες είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής

✓ ΟΛΑ τα έντυπα διατίθενται σε Μορφή PDF (κατάλληλη προς εκτύπωση ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα).

 

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Τηλεφωνικώς 2531037269 (Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00 - 18:00)

- Στο Δ.ΙΕΚ, (Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00 - 18:00)

Βαγγέλης Αρμεντζίδης