Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (960 ώρες) ο ασκούμενος πρέπει ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να υποβάλλει στο

Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
  2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (συμπληρώνεται από τον πρακτικά ασκούμενο)
  3. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)
  4. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΕΣ (μικρές – ίδιες, για την έκδοση της ΒΕΚ)

Ο εργοδότης: Υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.