Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ που μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ:

«Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται

στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του

ατυχήματος.

«Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από

το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων

και Ιδιωτικών ΙΕΚ (αλλά και φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) δεν καλύπτονται για

παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του

καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ.

15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).»

 

Οι καταρτιζόμενοι που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος,  από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, θα το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.​

 

από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης