Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Β.
Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr), 
ακολουθώντας τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 10  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΓΓΕΕΚΔΒΜΕ --> ΕΔΩ

Σύμφωνα με τις οδηγίες Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν 05-10-2021 Αρ. Πρωτ: Κ5/125563, η συνολική ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών από το Ι.Ε.Κ., πρέπει να αποδεικνύεται απαραιτήτως με αποστολή γραπτής δήλωσης του υποψήφιου εκπαιδευτή, η οποία θα αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 5 ωρών από την επικοινωνία που έχει προηγηθεί με σκοπό την ανάθεση.

Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευτής αρνήθηκε την ανάθεση.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή σε OΛΕΣ τις Δημόσιες Δομές Διά Βίου Μάθησης (Δ.Ι.Ε.Κ., ΣΔΕ, ΕΠΑΣ, Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων κ.λπ) ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Όταν ο εκπαιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. της αριθμ. 5954/23-6-2014 (Β’ 1807) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει.

Η κατάρτιση σε όλα τα Ι.Ε.Κ. θα διενεργηθεί δια ζώσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 ΚΥΑ (Β΄4187/2020) και βρίσκονται αναλυτικά αναρτημένα και ΕΔΩ

 

Επίσης, προς αποφυγή δυσλειτουργιών, αδυναμίας λειτουργίας της κατάρτισης και την αποφυγή καθυστερήσεων όλων των διαδικασιών στα Δ.Ι.Ε.Κ., οι εκπαιδευτές με την αποδοχή της ανάθεσης των διδακτικών ωρών θα υποβάλουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. την Υπεύθυνη Δήλωση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται. Η δήλωση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την καταβολή της αμοιβής των εκπαιδευτών, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα τα αντλεί από το ψηφιακό σύστημα του ΜΗΤΡΩΟΥ, καθώς η αίτηση ένταξης στο Μητρώο υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης των δηλωμένων στοιχείων του υποψηφίου.

 

Το ΠΡΟΤΥΠΟ ωρολόγιο πρόγραμμα βρίσκεται ΕΔΩ

Σύμφωνα με την Κ5/125563, δεν επιτρέπεται τροποποίηση του προγράμματος.

 

Πριν την δήλωση για ανάληψη κάποιου μαθήματος, συμβουλευτείτε τους οδηγούς σπουδών, στην ενότητα "Προσόντα Εκπαιδευτών" στο τέλος του οδηγού.

Οι Οδηγοί Σπουδών των ειδικοτήτων του ΔΙΕΚ Κομοτηνής βρίσκονται ΕΔΩ