Η  διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών των αιτήσεων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.ΙΕΚ ολοκληρώθηκε.

Υποβολή αιτημάτων  επανεξέτασηςαποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων, έως την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00.

Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης δεν εξετάζεται.

Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται στο πεδίο "Ένσταση" εντός  της ατομικής καρτέλας μητρώου του κάθε μέλους, στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ.

 

ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν

Τα μαθήματα βάσει χρονοδιαγράμματος αναμένεται να ξεκινήσουν στις 4/10/2021. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις για την ακριβή ημερομηνία και ώρα προσέλευσης.

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο χώρο του ΔΙΕΚ και θα ισχύουν συνοπτικά τα εξής μέτρα:

 Οι καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές και το προσωπικό των ΔΙΕΚ προσκομίζουν υποχρεωτικά:

  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 της Ε.Ε. ή
  • Βεβαίωση νόσησης των περασμένων έξι (6) μηνών ή
  • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου που θα διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους με δική τους δαπάνη. Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης θα διενεργείται δύο (2) φορές ανά εβδομάδα πριν από την Τρίτη και πριν από την Παρασκευή.
  • Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής δομής ο πρώτος  διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στην εκπαιδευτική δομή.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που υλοποιούν την πρακτική άσκηση, μαθητεία ή εργαστηριακά μαθήματα σε κάποιο χώρο εργασίας, τηρούν τα ίδια ακριβώς μέτρα έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν και για τους εργαζόμενους του χώρου.

Ειδικότερα για καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ., που υλοποιούν την πρακτική άσκηση,  μαθητεία ή εργαστηριακά μαθήματα σε δομές υγείας, τηρούν υποχρεωτικά τις οδηγίες που περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας για τις δομές υγείας.