ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο Προμηθευτή

Για την κάλυψη των αναγκών σε πάγιο εξοπλισμό εργαστηρίου Μαγειρικής Τέχνης του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές για τα είδη που αναγράφονται στον ακόλουθο πινάκα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής από την Τετάρτη 31-10-2018 έως και την Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα 13:30μμ.