ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο Προμηθευτή

Για την κάλυψη των αναγκών σε πάγιο εξοπλισμό εργαστηρίου Μαγειρικής Τέχνης του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές για τα είδη που αναγράφονται στον ακόλουθο πινάκα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής από την Τετάρτη 31-10-2018 έως και την Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα 13:30μμ.

Τα Μαθήματα ειδικοτήτων σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα βρίσκονται στη δαδρομή : Επαγγελματική Κατάρτιση -->  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 Ενόψει της φοίτησής σας στο Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής παρακαλούμε να μελετήσετε ενδελεχώς τα παρακάτω:

1)Τον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και ιδιαίτερα τις σελίδες από 6 έως 16

2) Τον «Οδηγός Σπουδών» της ειδικότητάς σας με τα μαθήματα του εξαμήνου και τη διδακτέα υλη του κάθε μαθήματος

3) Τα Όρια των απουσιών ανάλογα με τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος (υπάρχει στο Πρόγραμμα στον Οδηγό Σπουδών)

4) Την Ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής μέσω της οποία θα ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα και ιδιαίτερα τις Ανακοινώσεις, την Εκπαιδευτική Κατάρτιση (Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρόγραμμα Προόδου και Τελικών Εξετάσεων, Δράσεις-Εκδηλώσεις), Καταρτιζόμενοι και Πληροφορίες

5)Την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open e-class, όπου οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να ανεβάζουν την ύλη των μαθημάτων για τα οποία θα εξετάζεστε στην Πρόοδο και στις Τελικές Εξετάσεις

6) Πληροφορίες για την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση 960 ωρών και τα σχετικά έντυπα ΠΑ