ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο Προμηθευτή

Για την κάλυψη των αναγκών σε πάγιο εξοπλισμό εργαστηρίου Μαγειρικής Τέχνης του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές για τα είδη που αναγράφονται στον ακόλουθο πινάκα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής από την Τετάρτη 31-10-2018 έως και την Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα 13:30μμ.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται μετά την κατακύρωση της διαδικασίας σε ανάδοχο από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) – ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται επί πιστώσει και θα έχουν χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής μετά την πάροδο – τουλάχιστον – τετραμήνου από την έκδοσή τους. Η έκδοση θα γίνεται στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο είναι και αρμόδιο για την πληρωμή τους και η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής. Η παράδοση των υλικών μπορεί να είναι και τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.ΙΕΚ.

Πίνακας  - Εξοπλισμός            Τεμάχια

Τραπέζι εργασίας 240Χ70Χ86             2

Ερμάριο κλειστό 260Χ70Χ85              2

Λάντζα ανοιχτή με 2 γούρνες             2

Φούρνος ηλεκτρικός με 4 εστίες          1

Φλόγιστρο 3 Εστίες αερίου                 1

Ψυγείο όρθιο                                   1

Καταψύκτης μικρός                           1

Εξαερισμός πλήρης και Εγκατάσταση   1

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 100lt         1

Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης      1

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα τελεστεί από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής την Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα 14:00μμ παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή.