ΙΔΡΥΣΗ

Με τον Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» Ιδρύεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προβλέπεται η ίδρυση δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ, με τα πρώτα να εντάσσονται οργανικά στον Οργανισμό και τα δεύτερα να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από αυτόν. Με την Υ.Α. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356/τ.Β΄/1993) ορίζονται οι Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες

Με το ΦΕΚ 2599/τ.Β΄/2013 έχουμε την ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ)- ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)

Αναλυτικότερα: