Όρια Απουσιών

Άρθρο 21 - Χαρακτηρισμός Φοίτησης

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.
  2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα (αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης).
  4. Σε μάθημα μικτό το όριο 15% είναι επί του συνόλου των ωρών.
  5. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Ώρες / εβδομάδα  Σύνολο ωρών Εξαμήνου  Όριο Απουσιών (15%)  Ανεπαρκής Φοίτηση

             1                                           15                                           2                               3

             2                                           30                                           5                               6

             3                                           45                                           7                               8

             4                                           60                                           9                               10

             5                                           75                                          11                              12

             6                                           90                                          14                              15

             7                                          105                                         16                              17

             8                                          120                                         18                              19

             9                                          135                                         20                              21

            10                                         150                                         22                              23