Σύμφωνα με την K5/97484/05-08-21 (ΦΕΚ 3938/Β΄/26-8-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση και την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αρ.: 51 (359893/20-09-21) και όπως αναφέρεται στην παρ. 5 της εν λόγω εγκυκλίου:

 

Οι νέες διατάξεις αφορούν τις ειδικές συμβάσεις πρακτικής άσκησης με ΙΕΚ, οι οποίες:

  • Υπογράφονται από την 26/08/2021 και μετά ή
  • Έχουν υπογραφεί σε προγενέστερο χρόνο με το παλαιό καθεστώς και συνεχίζονται μετά την 26/8/2021.

 

Στην περίπτωση αυτή - που η σύμβαση έχει καταρτιστεί πριν τις 26/08/2021 και συνεχίζει - η μεταφορά της αρμοδιότητας στην υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των εισφορών από τους Φορείς/Πρόσωπα που παρέχουν την άσκηση, θα εφαρμοστεί από την 01/09/2021 και μετά.

 

Επομένως για όλους τους πρακτικά ασκούμενους, η υποχρέωση ασφάλισης βαρύνει από 1/9/2021 τους Φορείς/Πρόσωπα που παρέχουν την άσκηση.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4715-12/10/21, άρθρο 1:

 

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

Οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που

α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών και

β) Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

 

ΜΕΧΡΙ την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ή η βεβαίωση εγγραφής (φοίτησης).

 

Τα μαθήματα βάσει χρονοδιαγράμματος αναμένεται να ξεκινήσουν στις 4/10/2021. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις για την ακριβή ημερομηνία και ώρα προσέλευσης.

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο χώρο του ΔΙΕΚ και θα ισχύουν συνοπτικά τα εξής μέτρα:

 Οι καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές και το προσωπικό των ΔΙΕΚ προσκομίζουν υποχρεωτικά:

  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 της Ε.Ε. ή
  • Βεβαίωση νόσησης των περασμένων έξι (6) μηνών ή
  • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου που θα διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους με δική τους δαπάνη. Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης θα διενεργείται δύο (2) φορές ανά εβδομάδα πριν από την Τρίτη και πριν από την Παρασκευή.
  • Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής δομής ο πρώτος  διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στην εκπαιδευτική δομή.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που υλοποιούν την πρακτική άσκηση, μαθητεία ή εργαστηριακά μαθήματα σε κάποιο χώρο εργασίας, τηρούν τα ίδια ακριβώς μέτρα έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν και για τους εργαζόμενους του χώρου.

Ειδικότερα για καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ., που υλοποιούν την πρακτική άσκηση,  μαθητεία ή εργαστηριακά μαθήματα σε δομές υγείας, τηρούν υποχρεωτικά τις οδηγίες που περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας για τις δομές υγείας. 

Πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. της χώρας, από το νέο έτος κατάρτισης (Οκτώβριος 2021), προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας με τους συναρμόδιους υπουργούς.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  ενημερώνει σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Κ5/97484 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3938/2021):
Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης, και στην οποία αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.
β) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.
γ) Τα στοιχεία του καταρτιζόμενου - πρακτικά ασκούμενου.
δ) Η ειδικότητα στην οποία πραγματοποιεί ο καταρτιζόμενος ΙΕΚ τη πρακτική άσκηση.
ε) Η έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης καθώς και το ημερήσιο ωράριο αυτής.
στ) Το ύψος της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης που θα λαμβάνει ο πρακτικά ασκούμενος από το πρόγραμμα επιδότησης.

Η ειδική σύμβαση της πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

Το πρότυπο της ειδικής σύμβασης καταρτιζόμενου - εργοδότη βρίσκεται ΕΔΩ